Dette regelverket er gjeldene for alle tjenester RPNorge tilbyr. Det betyr at det også er gjeldene i Discord servere og andre tjenester direkte tilknyttet RPNorge.


KRAV TIL SØKER Det er 18 års aldersgrense for å få whitelist på RPNorge. Man kan søke seg inn det kalenderåret man fyller 18 år.

Som søker er man pliktig til å oppgi korrekte opplysninger under hele søknadsprosessen. Dersom det mistenkes at feil opplysninger har blitt gitt, vil STAFF ved noen tilfeller spørre deg om å fremlegge identifikasjon. Eventuell identifikasjon behøver kun å vise navn og alder.

STAFF anbefaler på det sterkeste at søknader blir skrevet utfyllende. Desto bedre søknaden er skrevet, jo enklere vil prosessen med verifisering bli.

STAFF stiller krav til at søkere har en fungerende mikrofon av god kvalitet.

Søkere er pliktige til å ha lest og forstått regelverket, og til enhver tid holde seg oppdatert ved fremtidige endringer i regelverket. RPNorge forbeholder seg retten til å endre regelverket uten forvarsel.

KONTAKTE STAFF

Det å ta kontakt med STAFF skal kun gjøres på følgende måter:

[OPPRETT TICKET] - kanalen på Discord
[VENTEROM SUPPORT] - kanalen på Discord
/report - når du er i et eventuelt scenario som du ønsker at STAFF skal overvåke, eller om du behøver rask hjelp med annet spillrelatert.

Dersom man skulle ønske å rapportere noe anonymt, kan du ta kontakt med et STAFF-medlem du har tiltro til. STAFF er pliktig til å operere med taushetsplikt.

§ 1 GENERELL OPPFØRSEL

§ 1.1 Spillere er til enhver tid pliktig til å følge Twitch sine retningslinjer. Disse finner du HER.

§ 1.2 STAFF håndhever en streng adferdskode blant sine spillere. Det vil bli slått hardt ned på seksuell trakassering, diskriminering, rasisme og generelt dårlig oppførsel.

§1.3 På plattformer som omhandler RPN er det krav til anstendig oppførsel. Dette gjelder Discord,Twitch og ellers andre kanaler.

§ 2 KRAV TIL KARAKTER

§ 2.1 RPNorge ønsker en server med mangfold og særpreg. Sørg for at karakteren blir unik med sine egne ferdigheter og personlighetstrekk. Svært få er tusenkunstner!

§ 2.2 Dersom man har flere karakterer skal det være tydelig forskjell på disse. Alle karakterer fortjener sin egen historie og særpreg.Endre på dialekten, tonefallet eller annet.

§ 2.3 Karakternavn skal være realistisk, og karakterens alder skal være 18+.

§ 2.4 Dersom du oppretter flere karakterer skal ikke disse tilhøre tidligere gjenger du har spilt med. Eksempel; blir karakteren din fengselet til 21 års forvaring, vil du ikke kunne opprette en ny karakter og skli inn i samme gjengen med ny karakter.

§ 3 GENERELT FOR ROLLESPILL

§ 3.1 Man skal til enhver tid holde seg I KARAKTER når man befinner seg inne på serveren.

§ 3.2 Push-to-talk skal benyttes in-game.

§ 3.3 Dersom det er ønskelig å utføre et ekstraordinært scenario, eller om man skulle ha en rå plan som kanskje tøyer regelverket - ta kontakt med STAFF på forhånd. STAFF vil da ta en vurdering på hvorvidt det er gjennomførbart.

§ 3.4 Rollespill som omhandler selvskading, selvmord, overgrep, incest og graviditet er STRENGT forbudt.

§ 3.5 Rollespillet skal ikke stoppes eller bli mindre seriøst før en restart. Det er ikke tillatt å starte en kriminell handling de første 15 minuttene etter en restart, eller 30 minutter før en restart. Alle skal ha en mulighet til å bli med å svare på rollespillet uavhengig om det er en restart eller ikke.

§ 3.6 METAGAMING
Informasjon man tilnærmer seg ut av karakter, skal på ingen måte benyttes i karakter. Rollespillet skal kun være preget av rollespill og ikke hva som foregår ut av karakter. Man skal ikke oppholde seg på Discord, Twitch eller andre sosiale plattformer så lenge man er innlogget på serveren. Dette er for å minimere metagaming på serveren. Screenshare på discord eller andre medier er IKKE tillatt. Skjermdeling på Discord eller andre medier av pågående rollespill eller nylig utført rollespill er ikke tillatt. Skjermdeling av pågående rollespill eller nylig utført rollespill skal kun foregå i utvalgte supportrom med support til stede.

§ 3.7 POWERGAMING
Som spiller skal man som hovedregel alltid sørge for å gi motparten en muligheten til å svare på rollespillet som blir gitt. Urealistiske handlinger som gjør at kun man selv får en fordel blir ansett som powergaming. Det å ikke spille på skader, kidnappe eller downe noen uten å gi vedkommende noe å spille videre på blir også ansett som powergaming. Man behøver ikke avsløre seg helt, men legg opp til at scenarioet kan bli svart på av motparten ved en senere anledning. Det er forbudt å lyve i /meg meldinger. Det er ikke lov å legge karakteren sin i koma for å unngå rollespill. Det gjelder for eksempel å legge seg i koma etter en hendelse med politi for å unngå å havne på cella. Dersom rollespillet har ledet til at karakteren din skal i koma, skal karakteren ligge i koma i minimum 72 timer. Etter dette er du pliktig til å ta kontakt med politiet igjen for videre rollespill.

§ 3.8 VDM
Vehicle deathmatch - det er ikke tillatt å påføre andre spillere noen form for skade med et kjøretøy, uten at det foreligger et rollespill av betydning bak dette.

§ 3.9 RDM
Random deathmatch - det er ikke tillatt å påføre andre spillere noen form for skade, i form av slag, spark, skyting mm uten at det foreligger et rollespill bak dette.

§ 3.10 COMBATLOGGING
Man skal ikke logge av midt i et scenario eller når karakteren man spiller har heat på seg. Skulle det skje noe UAK som gjør at man må forlate scenarioet, informer i /UAK. STAFF skal også orienteres om dette i ticket så fort det lar seg gjøre.

§ 3.11 COPBATING
Det er ikke tillatt å terge på seg politiet kun for eget tidsfordriv uten noe foreliggende rollespill bak det.

§ 3.12 NEW LIFE RULE
- Når du først blir downet, er du bevisst de første 300 sekundene (5 minutter) mens du blør ut. Dersom du får behandling før tiden går ut, vil du kunne huske årsak til at du ble downet.
- Der som du blir bevisstløs, etter 300 sekunder fra å ha blitt downet (5 minutter) vil man ikke kunne huske hele hendelsesforløpet til hvordan det skjedde, men man kan huske små detaljer for å ha noe og spille videre på.
- Etter å ha vært bevisstløs i 5 minutter (Totalt 10 minutter fra du ble downet) vil du kunne benytte deg av lokal ambulanse for å våkne på sykehus
- Beskjeder ingame vil hjelpe deg med å holde oversikt på når du er våken eller bevisstløs
- Unntaket er i scenarioer med politi vs krim, da kan man huske hele scenarioet, uavhengig om man har blitt bevisstløs.

§ 3.13 NO VALUE OF LIFE
Man skal alltid reagere realistisk på situasjoner som tilsier at man skal frykte for sitt eget liv. Eksempel i situasjoner hvor man blir truet med våpen eller mottar alvorlige trusler. Om du blir siktet på med våpen og selv drar opp et skytevåpen, er det ikke ansett som NVL. Er du i klart undertall eller at vedkommende har god kontroll på deg, vil det anses som NVL å dra skytevåpen. Ha en konsekvent tankegang i møte med Politiet. Her kan alle avgjørelser ha konsekvenser, og det blir man nødt til å spille på. Man skal ikke blande seg inn i et pågående scenario som en tredjepart mellom personer, kriminelle VS politiet, uten et foreliggende rollespill.

§ 3.14 FAIRPLAY
Alltid gi motparten en mulighet til å besvare rollespillet. Eksempler på dette er at krim og politi skal gi hverandre muligheten til å bli fanget og komme seg unna. Eller om man skulle søke inventoryen til en annen spiller, spill ikke nødvendigvis på navn på items, men hva det kan se ut som.

§ 3.15 GREENZONE
Et område der det ikke skal startes kriminelle handlinger. MEN - et scenario som allerede er startet kan bevege seg inn på området, men unngå dette dersom det er mulig. Ikke bruk greenzone som et tilfluktsområde for å unngå eventuelle scenarioer. Områder som er definert som greenzones: plattingen rundt hotellet, sykehuset og casinoet. Man vil få en varsling in-game når man trer inn/ut av greenzone.

§3.16 FAIL RP / INGEN INTENSJON TIL RP
Man skal ikke utføre handlinger eller si ting som bryter med karakterens rolle eller med rollespillet. Dette kan omfatte handlinger som ikke passer seg i rollespillet eller ignorere konsekvenser av handlingene man gjør.
Man skal ikke utføre handlinger i rollespillet som motparten ikke får noe ut av. Stå på celleområdet etter et ran å "ikke huske ingenting" anses også som ingen intensjon til RP, da motparten ikke får noe å spille tilbake på. Å referere til hendelser eller steder som ikke er eller har skjedd i RPNorge er ansett som Fail RP.

§3.17 Felling av karakter
Har man et naturlig grunnlag for å søke felling på en annen karakter, kan du søke staff om dette, hvor det vil bli tatt en helhetlig vurdering, hvor dette vil bli innvilget eller avslått.
§ 4 KRIMINELLE HANDLINGER

§ 4.1a Maks antall spillere i et scenario med et utløst ransscript er begrenset til maks 6 personer. Alle som blir involvert regnes som delaktig.

§ 4.1b Maks antall spillere i kriminelle handlinger er begrenset til maks ti personer. (IKKE scenarioer med utløst ransscript ref. §4.1a) Alle som blir involvert regnes som delaktig.

§ 4.2 Man skal ikke som en gjeng splittes opp for og utføre flere ran samtidig.

§ 4.3 Det er ikke tillatt med bruk av motorsykkel under scriptet ran, forutenom butikkran. Det er heller ikke lov til å benytte motorsykkel under dopsalg. De tre faggiosyklene regnes som moped, og er unntatt dette.

§ 4.4 Under en kriminell handling er det kun tillatt med to gisselsituasjoner. Under en scriptet kriminell handling er det kun tillatt med et bil/båt/heli/fly bytte (to kjøretøy totalt i scenarioet).

§ 4.5 Planlagte gisler er ikke tillatt. Tar man en person man har en nær relasjon til som gissel, regnes vedkommende som en deltager i scenarioet. PS, husk at man skal ville skade gisselet om situasjonen fører dit.

§ 4.6 STAFF fraråder spillere å ta ansatte i nødetatene som gissel. Dersom man gjør dette, må man også kunne stå inne for konsekvensene videre i scenarioet.

§ 4.7 Utbytte skal holdes på minst en av spillerne som er delaktig i scenarioet frem til alle deltakerne er gjort rede for. Dersom vedkommende er satt i varetekt er ikke scenarioet ansett som over, og det blir gruppens jobb i karakter å finne ut hva som har skjedd med vedkommende. Scenarioet anses som slutt når vedkommende er fengslet, eller ved utført jailbreak.

§ 4.8 Dersom jailbreak skal utføres skal utbyttet være med. Det skal være gjennomtenkt og planlagt, med skytevåpen involvert. Kniv, slagvåpen etc er ikke tillatt.

§ 4.9 HEATREGEL
Kiosk/butikk: Ingen
Pengetransport: 24 timer
Minibank: 24 timer
Juvelen: 24 timer
Fleeca: 48 timer
Bobcat heist: 48 timer
Norges Bank: 7 dager


§ 4.10 PERSONRAN
Det er tillatt og rane personer for det de måtte ha på seg. Det er derimot ikke tillatt å tvinge en person til og ta ut penger fra minibanken, eller ta ut items fra boliger eller kjøretøy som står i garasjen for å gi det til deg. Det skal foreligge god rp rundt personran, og det skal legges opp til at vedkommende skal kunne spille videre på hendelsen.

§ 4.11 TYVERI AV TJENESTEUTSTYR
Det er ikke tillatt å frata spillere items som er merket med tjenesteutstyr, bedriftutstyr, adminitem eller lignende. Dette utstyret er godt markert som tjenesteutstyr i inventory.

§ 4.12 Tyveri av nødetatenes kjøretøy er begrenset. Dersom kjøretøyet står parkert en plass med blålys på, og tydelig er en del av et scenario, skal ikke kjøretøyet stjeles av en tredjepart.

§ 4.13 NO FACE, NO CASE
Dersom personen har gjort et reelt forsøk på å skjule sin identitet med maske, klær og annen stemme, skal man ikke spille på hvem vedkommende er. Unntaket for dette er når en karakter regelmessig går med de samme klærne som de vanligvis bruker, har synlige tatoveringer og bruker sin egen bil. Dersom dette skjer kan du ha en mistanke - men ikke være helt sikker.

§ 4.14 Nødmeldinger/radio/telefon
Det er din plikt som spiller å ta fra folk telefon og radio om de ikke skal sende nødmeldinger eller kontakte andre. /meg skal benyttes for å beskrive handlinger som ikke kan gjøres i RP. Det er funksjonalitet for å frata noen radio og tlf.
§ 5 GJENGER

§ 5.1 Det er ingen begrensing på antall medlemmer i en gjeng, men de må følge regel på antall deltagere i kriminelle handlinger.

§ 5.2 I en gjengkrig er det kun tillatt med maks 10 personer involvert fra hver gjeng. Dersom man skulle erklære krig mot en gjeng som er betraktelig mindre, prøver man så godt det lar seg gjøre å matche antallet på begge sider.

§ 5.3 I en gjengkrig skal alle parter være informert om krigen på forhånd, og hvorfor den har oppstått. Hvordan man formidler dette er opp til spillerne og finne ut av i rollespillet.

§ 5.4 I en gjengkrig skal en representere sin gjeng, med for eksempel gjengklær eller gjengitems som tydelig viser at dere er en del av gjengen.

§ 5.5 Kun gjengmedlemmer kan delta i en eventuell krig. Dette betyr at man ikke kan hente inn folk utenfra.

§ 5.6 Dersom du blir bevisstløs i en gjengkrig, er du pliktig til å oppsøke medisinsk hjelp. Blir du fratatt gjengitemet kan du ikke delta videre i scenarioet.

§ 5.7 En gjengkrig avsluttes enten når den ene parten overgir seg, at målet med krigen er oppnådd eller at en av gjengene har blitt fratatt alle gjengitems.

§ 5.8 Politiets rolle under en gjengkrig

§ 5.9 Kun gjengmedlemmer kan delta i en konflikt eller krig mellom gjenger/andre parter. Dette betyr at man ikke kan hente inn folk utenfra.
§ 6 ARBEIDSPLASSER

§ 6.1 Arbeidsplasser skal ha interne retningslinjer for å sørge for at det blir levert godt rollespill fra ansatte i bedrifter. Dersom dette ikke overholdes vil eier(e) kunne miste eierskapet over bedriften.

§ 6.2 KORRUPSJON I NØDETATER
Korrupsjon i nødetater er ikke tillatt, med mindre STAFF har godkjent dette på forhånd. Korrupsjon kan søkes om gjennom ticketsystemet dersom det foreligger en god og gjennomtenkt plan bak det.
§ 7 EIENDELER

7.1 EIENDELER
Dersom en karakter dør, forfalsker sin egen død eller man planlegger å forlate serveren er det ikke tillatt og overføre noen form for eiendeler eller lignende til andre karakterer men mindre det foreligger et saklig og godt rollespill rundt dette.

§ 7.2 PANTSETTING
Pant registrert i løsøreregistert, kan panthaver inndrive (enten via RP eller ved hjelp av Staff) ved avtalebrudd mellom pantehaver å pantsetter. Det er ikke lov å bedrive svindel, oppgi falskt navn m.m. vedr registrering i løsøreregisteret.
§ 8 DIVERSE

§ 8.1 MISBRUK AV BUG, GLITCHES OG TREDJEPARTS PROGRAMVARE
Det skal ikke under noen omstendigheter misbrukes bug, glitches eller tredjeparts programvare som gir deg eller andre fordeler i rollespillet.

§ 8.2 Som spiller er du pliktig til å rapportere spillere som misbruker bug, glitches eller tredjeparts programvare, eller gjør generelle regelbrudd på serveren.

§ 8.3 Det er ikke tillatt å bruke fly eller helikopter uten at karakteren din har vært igjennom kursene og mottatt lisens fra Stork Air.

§ 8.4 REAKSJONER FRA STAFF
Ved regelbrudd kan man forvente en reaksjon fra STAFF. STAFF har interne retningslinjer for hva slags reaksjoner som skal gis ved regelbrudd. Disse kan variere ut fra alvorlighetsgraden, og STAFF vil til enhver tid strebe etter å gi mest mulig rettferdige reaksjoner. STAFF-medlem som selv har vært delaktig i et scenario som fører til en supportsak blir inhabil. Dersom et scenario man er i blir en supportsak, vil ikke STAFF informere motparten om hva slags reaksjoner som har blitt gitt. Som spiller har du ikke rett til å vite hva slags reaksjoner motparten får. Dersom man mottar en reaksjon står man selv fritt til å dele dette med andre på eget initiativ.
§ 9 CUBA

Cuba (Øya) er et land langt langt unna, og dit kommer man seg kun med langdistanse kjøretøy. Dette for at det skal rollespilles på at man er i et helt annet land. Det er i dag tillatt å dra ut med cabincruiser(sr650 & longfin) seilbåt (marquis), fraktskip (tug) og fly. Helikopter eller andre kjøretøy er ikke tillatt, foruten om seaking til helse og brann.
RPNorge forbeholder seg retten til å endre regelverket uten forvarsel, bryte inn og eventuelt avbryte pågående scenario i de tilfeller det er nødvendig. SIST MEN IKKE MINST, BRUK SUNN FORNUFT I ROLLESPILLET.