RPNorge REGELVERK

Dette regelverket er gjeldene for alle tjenester RPNorge tilbyr. Det betyr at det også er gjeldene i Discord servere og andre tjenester direkte eller indirekte tilknyttet RPNorge.

KRAV TIL SØKER

Det er 18 års aldersgrense for å få whitelist på RPNorge. Man kan søke seg inn det kalenderåret man fyller 18 år.


Som søker er man pliktig til å oppgi korrekte opplysninger under hele søknadsprosessen. Dersom det mistenkes at feil opplysninger har blitt gitt, vil STAFF ved noen tilfeller spørre deg om å fremlegge identifikasjon. Eventuell identifikasjon behøver kun å vise navn og alder.


STAFF anbefaler på det sterkeste at søknader blir skrevet utfyllende. Desto bedre søknaden er skrevet, jo enklere vil prosessen med verifisering bli.


STAFF stiller krav til at søkere har en fungerende mikrofon av god kvalitet. 


Søkere er pliktige til å ha lest og forstått regelverket, og til enhver tid holde seg oppdatert ved fremtidige endringer i regelverket. RPNorge forbeholder seg retten til å endre regelverket uten forvarsel.

KONTAKTE STAFF

Det å ta kontakt med STAFF skal kun gjøres på følgende måter:

  1. ‘’Opprett-ticket’’ - kanalen på Discord
  2. [VENTEROM SUPPORT] - kanalen på Discord
  3. /report - når du er i et eventuelt scenario som du ønsker at STAFF skal overvåke, eller om du behøver rask hjelp med annet spillrelatert.


Dersom man skulle ønske å rapportere noe anonymt, kan du ta kontakt med et STAFF-medlem du har tiltro til. STAFF er pliktig til å operere med taushetsplikt.

§1 GENERELL OPPFØRSEL


§1.1 Spillere er til enhver tid pliktig til å følge Twitch sine retningslinjer. Disse finner du HER.


§1.2 STAFF håndhever en streng adferdskode blant sine spillere. Det vil bli slått hardt ned på seksuell trakassering, diskriminering, rasisme og generelt dårlig oppførsel. 

§1.3 På plattformer som omhandler RPN er det krav til anstendig oppførsel. Dette gjelder Discord,Twitch og ellers andre kanaler.

§2 KRAV TIL KARAKTER


§2.1 RPNorge ønsker en server med mangfold og særpreg. Sørg for at karakteren blir unik med sine egne ferdigheter og personlighetstrekk. Svært få er en tusenkunstner! 


§2.2 Dersom man har flere karakterer skal det være en tydelig forskjell på disse. Alle karakterer fortjener sin egen historie. Endre på dialekten, tonefallet eller annet.


§2.3 Karakternavn skal være realistisk, og karakterens alder skal være 18+.

§3 GENERELT FOR ROLLESPILL


§3.1 Man skal til enhver tid holde seg I KARAKTER når man befinner seg inne på serveren.


§3.2 Push-to-talk skal benyttes in-game.


§3.3 Dersom det er ønskelig å utføre et ekstraordinært scenario, eller om man skulle ha en rå plan som kanskje tøyer regelverket - ta kontakt med STAFF på forhånd. STAFF vil da ta en vurdering på hvorvidt det er gjennomførbart. 


§3.4 Rollespill som omhandler selvskading, selvmord, overgrep, incest og graviditet er STRENGT forbudt. 


§3.5 Rollespillet skal ikke stoppes eller bli mindre seriøst før en restart. Det er ikke tillatt å starte en kriminell handling de første 15 minuttene etter en restart, eller 30 minutter før en restart. Alle skal ha en mulighet til å bli med å svare på rollespillet uavhengig om det er en restart eller ikke. 


§3.6 METAGAMING

Informasjon man tilnærmer seg ut av karakter, skal på ingen måte benyttes i karakter. Rollespillet skal kun være preget av rollespill og ikke hva som foregår ut av karakter. 


Man skal ikke oppholde seg på Discord, Twitch eller andre sosiale plattformer så lenge man er innlogget på serveren. Dette er for å minimere metagaming på serveren.

Screenshare på discord eller andre medier er IKKE tillat. Screenshare skal KUN foregå med oppfordring fra support med KUN support til stede i support rom.


§3.7 POWERGAMING 

Som spiller skal man som hovedregel alltid sørge for å gi motparten en muligheten til og svare på rollespillet som blir gitt. Urealistiske handlinger som gjør at kun man selv får en fordel blir ansett som powergaming. 


Det å ikke spille på skader, kidnappe eller downe noen uten å gi vedkommende noe å spille videre på blir også ansett som powergaming. Man behøver ikke avsløre seg helt, men legg opp til at scenarioet kan bli svart på av motpart ved en senere anledning. 


§3.8 VDM

Vehicle deathmatch - det er ikke tillatt å påføre andre spillere noen form for skade med et kjøretøy, uten at det foreligger et rollespill av betydning bak dette.


§3.9 RDM

Random deathmatch - det er ikke tillatt å påføre andre spillere noen form for skade, i form av slag, spark, skyting mm uten at det foreligger et rollespill bak dette.


§3.10 COMBATLOGGING

Man skal ikke logge av midt i et scenario eller når karakteren man spiller har heat på seg. Skulle det skje noe UAK som gjør at man må forlate scenarioet, informer i /UAK. Gjerne informer i en ticket, slik at STAFF er orientert.  


§3.11 COPBATING

Det er ikke tillatt å terge på seg politiet kun for eget tidsfordriv uten noe foreliggende rollespill bak det. 


§3.12 NEW LIFE RULE

Delvis downet - dersom karakteren er gjort bevisstløs vil man ikke kunne huske hele hendelsesforløpet til hvordan det skjedde, men man kan huske små detaljer for å ha noe og spille på videre. 


Fullstendig downet -  dersom karakteren blør ut vil du ikke kunne huske noen ting av hva som har skjedd. AMK opplyser deg om eventuelle skader. UNNTAK er i scenarioer med politi VS krim, da kan man huske at man har vært delaktig.


Dersom karakteren blir downet på grunn av en bug eller glitch behøver man ikke spille på skadene. 


§3.13 NO VALUE OF LIFE

Man skal alltid reagere realistisk på situasjoner som tilsier at man skal frykte for sitt eget liv. Eksempel i situasjoner hvor man blir truet med våpen eller mottar alvorlige trusler. 


Ha en konsekvent tankegang i møte med Politiet. Her kan alle avgjørelser ha konsekvenser, og det blir man nødt til å spille på. 


Man skal ikke blande seg inn i et pågående scenario som en tredjepart mellom personer, kriminelle VS politiet, uten et foreliggende rollespill. 


§3.14 FAIRPLAY

Alltid gi motparten en mulighet til å besvare rollespillet. 


Eksempler på dette er at krim og politi skal gi hverandre muligheten til å bli fanget og komme seg unna. Eller om man skulle søke inventoryen til en annen spiller, spill ikke nødvendigvis på navn på items, men hva det kan se ut som.


§3.15 GREENZONE 

Et område der det ikke skal startes kriminelle handlinger. MEN - et scenario som allerede er startet kan bevege seg inn på området, men unngå dette dersom det er mulig. Ikke bruk greenzone som et tilflukts område for å unngå eventuelle scenarioer. 


Områder som er definert som greenzones: plattingen rundt hotellet, sykehuset og casinoet. Man vil få en varsling in-game når man trer inn/ut av greenzone.

§4 KRIMINELLE HANDLINGER


§4.1 Maks antall spillere i kriminelle handlinger er 10 personer. Alle som blir informert eller underveis blir delaktig regnes med i antallet. 


§4.2 Man skal ikke som en gjeng splittes opp for og utføre flere ran samtidig.


§4.3 Det er ikke tillatt med bruk av motorsykkel under ran av fleeca, pengetransport, juvel, bobcat eller Norges bank. De tre faggiosyklene regnes som moped, og er untatt dette. (Kjøring i smug og lignende anses som powergaming)


§4.4 Under en kriminell handling er det kun tillatt med to gisselsituasjon.


§4.5 Planlagte gisler er ikke tillatt. Tar man en person man har en nær relasjon til som gissel, regnes vedkommende som en deltager i scenarioet. PS, husk at man skal ville skade gisselet om situasjonen fører dit.


§4.6 STAFF fraråder spillere å ta ansatte i nødetatene som gissel. Dersom man gjør dette, må man også kunne stå inne for konsekvensene videre i scenarioet. 


§4.7 Utbytte skal holdes på minst en av spillerne som er delaktig i scenarioet frem til alle deltakerne er gjort rede for. Dersom vedkommende er satt i varetekt er ikke scenarioet ansett som over, og det blir gruppens jobb i karakter å finne ut hva som har skjedd med vedkommende. Scenarioet anses som slutt når vedkommende er fengslet, eller ved utført jailbreak. 


§4.8 Dersom jailbreak skal utføres skal utbyttet være med. Det skal være gjennomtenkt og planlagt, med skytevåpen involvert. Kniv, slagvåpen etc er ikke tillatt. 


§4.9 HEATREGEL 

Kiosk/butikk:        Ingen
Pengetransport: 24 timer

Fleeca/Juvel:      48 timer
Bobcat heist:       48 timer

Norges Bank:       7 dager


§4.10 PERSONRAN

Det er tillatt og rane personer for det de måtte ha på seg. Det er derimot ikke tillatt å tvinge en person til og ta ut penger fra minibanken, eller ta ut items fra boliger eller kjøretøy som står i garasjen for å gi det til deg.Det skal fåreligge god rp rundt personran! 


§4.11 TYVERI AV TJENESTEUTSTYR

Det er ikke tillatt å stjele tjenesteutstyr fra nødetater. Dette utstyret er godt markert som tjenesteutstyr i inventory. 


§4.12 Tyveri av nødetatenes kjøretøy er begrenset. Dersom kjøretøyet står parkert en plass med blålys på, og tydelig er en del av et scenario skal ikke kjøretøyet stjeles av en tredjepart. 


§4.13 NO FACE, NO CASE

Dersom personen har gjort et reelt forsøk på å skjule sin identitet med maske og klær skal man ikke spille på hvem vedkommende er. 
Unntaket for dette er når en karakter regelmessig går med de samme klærne som de vanligvis gjør, har synlige tatoveringer og bruker sin egen bil. Dersom dette skjer kan du ha en mistanke - men ikke være helt sikker.

§ 4.14 Nødmeldinger/radio/telefon
Det er din plikt som spiller å fysisk ta fra folk telefon og radio om de ikke skal sende nødmeldinger eller kontakte andre.Unntaket for dette er når en karakter regelmessig går med de samme klærne som de vanligvis gjør, har synlige tatoveringer og bruker sin egen bil. Dersom dette skjer kan du ha en mistanke - men ikke være helt sikker.

§5 GJENGER


§5.1 Det er ingen begrensing på antall medlemmer i en gjeng, men de må følge regel på antall deltagere i kriminelle handlinger. 


§5.2 I en gjengkrig er det kun tillatt med maks 10 personer involvert fra hver gjeng. Dersom man skulle erklære krig mot en gjeng som er betraktelig mindre, prøver man så godt det lar seg gjøre å matche antallet på begge sider. 


§5.3 I en gjengkrig skal alle parter være informert om krigen på forhånd, og hvorfor den har oppstått. Hvordan man formidler dette er opp til spillerne og finne ut av i rollespillet. 


§5.4 I en gjengkrig skal en representere sin gjeng, med for eksempel gjengklær eller gjengitems som tydelig viser at dere er en del av gjengen. 


§5.5 Kun gjengmedlemmer kan delta i en eventuell krig. Dette betyr at man ikke kan hente inn folk utenfra. 


§5.6 Dersom du blør ut i en gjengkrig, er du pliktig til å oppsøke medisinsk hjelp. Blir du fratatt gjengitemet kan du ikke delta videre i scenarioet. 


§5.7 En gjengkrig avsluttes enten når den ene parten overgir seg, at målet med krigen er oppnådd eller at en av gjengene har blitt fratatt alle gjengitems. 


§5.8 POLITIETS ROLLE

Dersom en gjengkrig pågår skal politiet holde god avstand inntil de blir involvert på en naturlig måte. 

§6 ARBEIDSPLASSER


§6.1 Arbeidsplasser skal ha interne retningslinjer for å sørge for at det blir levert godt rollespill fra ansatte i bedrifter. 


§6.2 KORRUPSJON I NØDETATER

Korrupsjon i nødetater er ikke tillatt, med mindre STAFF har godkjent dette på forhånd. Korrupsjon kan søkes om gjennom ticketsystemet dersom det foreligger en god og gjennomtenkt plan bak det.

§7 EIENDELER


Dersom en karakter dør, forfalsker sin egen død eller man planlegger å forlate serveren er det ikke tillatt og overføre noen form for eiendeler eller lignende til andre karakterer.


En karakters verdier skal generelt ikke gis til andre uten godt rollespill bak.

§8 DIVERSE


§8.1 MISBRUK AV BUG, GLITCHES OG TREDJEPARTS PROGRAMVARE

Det skal ikke under noen omstendigheter misbrukes bug, glitches eller tredjeparts programvare som gir deg eller andre fordeler i rollespillet. 


§8.2 Som spiller er du pliktig til å rapportere spillere som misbruker bug, glitches eller tredjeparts programvare, eller gjør generelle regelbrudd på serveren. 

§8.3  Det er ikke tilatt å bruke fly/heli uten å ha motatt lisens fra Stork Air.  §8.4 REAKSJONER FRA STAFF

Ved regelbrudd kan man forvente en reaksjon fra STAFF. STAFF har interne retningslinjer for hva slags reaksjoner som skal gis ved regelbrudd. Disse kan variere ut fra alvorlighetsgraden, og STAFF vil til enhver tid strebe etter å gi mest mulig rettferdige reaksjoner. 


STAFF-medlem som selv har vært delaktig i et scenario som fører til en supportsak blir inhabil.


Dersom et scenario man er i blir en supportsak, vil ikke STAFF informere motparten om hva slags reaksjoner som har blitt gitt. Som spiller har du ikke rett til å vite hva slags reaksjoner motparten får. Dersom man mottar en reaksjon står man selv fritt til å dele dette med andre på eget initiativ.


§9 CUBA

Cuba er et land langt borte, og dit kommer man seg kun med langdistanse kjøretøy - seilbåt (marquis), slepebåt (tug) eller fly. Dette er for at man skal rollespille på at man er i et annet land, og at det skal ligge rollespill bak det å reise dit. Helikopter eller andre kjøretøy er ikke tillatt, forutenom seakingen til helse og brann. RPNorge forbeholder seg retten til å endre regelverket uten forvarsel, bryte inn og eventuelt avbryte pågående scenario i de tilfeller det er nødvendig.    SIST MEN IKKE MINST, BRUK SUNN FORNUFT I ROLLESPILLET!